De Universele Wetten van Kosmisch Bewustzijn

3de geheel herziene nieuwe uitgaveDe Universele Wetten van Kosmisch Bewustzijn is een veel gelezen standaardwerk voor spirituele studie. De teksten zijn van grote invloed geweest op de vorming van het nieuwetijdsdenken dat rond de jaren 80 van de vorige eeuw gestalte kreeg. Momenteel vinden we de invloed van deze teksten terug in vrijwel alle moderne spirituele praktijken en levensbeschouwingen. Toch zijn de principes die je in deze teksten leest al heel oud - het zijn niet voor niets 'universele' wetten: ze gelden vrijwel overal, op elke plaats, in iedere tijd en je kunt ze toepassen op vrijwel iedere situatie.

Universele Wetten worden ook wel 'kosmische wetten' of 'universele spirituele principes' genoemd. In 2007 zijn de originele teksten uit het Amerikaans - de Cosmic Laws of Cosmic Awareness die dateren vanaf 1961 - vertaald in het Nederlands.

De Universele Wetten zijn op deze website online te lezen. Ook zijn ze als boek verkijgbaar in luxe gebonden of paperback uitgave. Een mooi geschenk met blijvende waarde.


Alle Universele Wetten online

De Universele Wetten van Kosmisch Bewustzijn zijn er voor iedereen. Je hoeft dus niets te betalen om ze lezen. Je hoeft ook geen informatie over jezelf te geven. Je kunt alle Universele Wetten op deze website nalezen door op de knop te drukken. Je krijgt dan alle teksten overzichtelijk achter elkaar.

Lees alle wetten online

De Universele Wetten van Kosmisch Bewustzijn
De Universele Wet

De Universele Wet is de kennis en het bewustzijn dat alles wat leeft de vitaliteit en kracht in zich heeft om vanuit zichzelf alles te verzamelen wat het nodig heeft voor zijn of haar groei en verwezenlijking.


De Wet van Liefde

Liefde stelt het welzijn van anderen boven het zelf. Liefde stelt betrokkenheid bij anderen boven het zelf. Liefde stelt gevoel voor anderen boven het zelf.

Liefde is de hechte affiniteit met alle krachten die je associeert met goed. Liefde is de moeiteloze weg die je kunt nemen om je dierbaren te koesteren, te voeden en te beschermen.

Liefde is de kracht die weigert het kwaad een plaats te geven in de wereld, maar verzet zich er niet tegen. Je verzetten tegen het kwaad maakt het kwaad alleen maar sterker, net zoals gewichtstraining de spieren sterker maakt. Verzet je niet tegen het kwaad, maar ontmasker het.


De Wet van Genade

De Wet van Genade is de wet die iemand in staat stelt alle fouten te vergeven. Genadig zijn is op dezelfde manier degenen vergeven die fouten jegens jou gemaakt hebben, zoals je ook jezelf de fouten vergeeft die je gemaakt hebt jegens anderen. Vergevingsgezind zijn is verwant aan de Wet van Liefde. Wanneer iemand het inzicht van genade volgt, kan er geen dwaling of vergissing bestaan.
De Wet van Dankbaarheid

Energie die eenmaal gegeven is, ontvangt een beloning die in overeenstemming is met de aard van deze energie. Dit principe geeft een gevoel van voldoening dat we kennen als dankbaarheid.

Energie die gegeven wordt, verplaatst zich in een gekromde en ongelijkmatige beweging. Wanneer de gegeven energie zich voldoende heeft uitgestrekt, kan het niet anders dan met passende gaven terugkeren naar zijn bron.


De Wet van Een

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat alles Een is. Alles berust op deze Wet van Een. Alle zielen zijn cellen in het lichaam van hetzelfde bewustzijn en wanneer dit wordt begrepen, is er geen reden voor enig wezen om te worstelen of te wedijveren. Een dergelijke strijd zou lijken op het vechten van het ene lichaamsdeel met het andere en een lichaam als geheel is dan in oorlog met zichzelf. Door het begrijpen van de Wet van Een kun je in vrede zijn te midden van alles wat er in het universum is.

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degenen die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degenen die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het universum een geheel is. Wanneer het universum als een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.


De Wet van Karma

Karma is het principe dat entiteiten afgestemd raken op zichzelf door een rechtvaardige verrekening van iedere activiteit die van invloed is op het eigen welzijn of dat van een ander. De Wet van Karma is onherroepelijk. Men mag erop vertrouwen dat degenen die afdwalen van de Wet van Eenheid opnieuw in balans worden gebracht door middel van deze goddelijke rechtvaardigheid van het universum.

De Wet van Geduld

De Wet van Geduld stelt dat alle dingen hun eigen tijd en eigen seizoen moeten hebben, waardoor ze zich gaandeweg op de juiste manier kunnen verwezenlijken.


De Wet van Respect

Respect is de grondhouding om twee keer te kijken, of preciezer: om twee keer zo diep te kijken. Respect reikt verder dan de uiterlijke verschijning en oppervlakkige beschouwing. Het nodigt uit om diepere betekenissen en doelen te ontdekken of om een basis voor dergelijke ontdekkingen te leggen.

Zonder het principe van respect zal het Boek van de Liefde nooit gelezen worden, zal de Boom van het Leven nooit in volle bloei worden gezien en
zullen de duizenden regenbogen uit het Land van de Essentie nooit worden ervaren. Maar door met respect te handelen zal het mysterie van het universum, of delen daarvan, zich openen, laag na laag, zoals een duizendbladige lotus zich ontvouwt.De Wet van Voorbeeld

De Wet van Voorbeeld stelt dat iedere persoon, iedere gedachte of ieder ding, geplaatst in een positie van belang, kan dienen als een voorbeeld om door anderen te worden gevolgd.

Degenen die hebben gediend als een voorbeeld van macht, lust en hebzucht, hebben bijgedragen aan het ontstaan van de tragediën die zij en hun volgelingen hebben voortgebracht.

Degenen die hebben gediend als een voorbeeld van liefde en dienstbaarheid, en die het beste van zichzelf hebben gedeeld met anderen, hebben geholpen om vrijheid, vreugde en vrede te brengen voor zover dat mogelijk was.

Degenen die een betere wereld wensen wordt aangeraden om alleen uitdrukking te geven aan de betere kwaliteiten zoals liefde, vreugde, vrede en hulpvaardigheid - en om alleen deze betere kwaliteiten in hun leven gestalte te geven. Dit is met name van belang voor kinderen, die op zoek zijn naar voorbeelden om zich heen.


De Wet van Tolerantie

Tolerantie erkent het goddelijke in anderen, zelfs wanneer dit goddelijke wordt bedekt door maskers en pantsers van demonische beelden en activiteiten. Tolerantie erkent het goddelijke ook in anderen wanneer het verscholen is achter ogenschijnlijke onwetendheid, dwaasheid of slaap, of wanneer het goddelijke zich bevindt te midden van lust, hebzucht en macht. Tolerantie maakt het mogelijk door deze muren en hindernissen heen te spreken met de goddelijke kern, die achter deze uiterlijke lagen verborgen ligt in het binnenste deel van het zelf en die wacht op bevrijding uit haar gevangenschap en sterke beperkingen.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat we allemaal goden zijn. In de loop van de tijd moeten we leren om elkaar aan te spreken zoals je een god aanspreekt.


De Wet van Bewustzijn

Kosmisch Bewustzijn kan de illusie van verscheidenheid waarnemen, zonder in de war te raken door deze illusie. Kosmisch Bewustzijn kan zich bewust zijn van de illusie van leed, zonder gevangen te raken in deze illusie. Kosmisch Bewustzijn kan zich bewust zijn van dat wat de illusie van de dood is, zonder gevangen te raken in deze illusie. Kosmisch Bewustzijn kan de illusie van de vrije wil waarnemen, zonder hierin gevangen te raken.

Er zijn bepaalde beperkingen van kracht op Kosmisch Bewustzijn die niet kunnen worden doorbroken. Een van deze beperkingen is dat Kosmisch Bewustzijn zijn eigen uitgangspunten en wetten niet kan verbreken. Het kan degenen die zich lijken af te scheiden van Kosmisch Bewustzijn niet ontkennen of verwerpen, en evenmin kan het de bewegingen en illusies van de vrije wil die dit mogelijk maken ontkennen.


De Wet van Eenheid

De Wet van Eenheid is de Wet waarin niets als afzonderlijk wordt gezien. Het is de wet waarin de schijnbare verdelingen in polariteiten zoals mannelijk en vrouwelijk, oorzaak en gevolg, het deel en het geheel, het ene en het vele, niet worden gezien als gescheiden, maar als integrale delen van het totale beeld.

Eenheid kan worden ervaren vanuit een alles overziend gezichtspunt. Vanuit dit gezichtspunt is er geen dag of nacht maar wel het proces van dag en nacht, is er geen goed of kwaad maar wel het proces van goed en kwaad, en is er geen plezier of pijn maar wel het proces van plezier en pijn. Eenheid ziet niet Een of Alles, maar wel het proces van het Ene Dat Alles Is, waarvan de cellen en de zielen samenwerken, ook al lijkt er sprake te zijn van verdeeldheid.

Gezien vanuit het principe van Eenheid kan het bestaan van verdelingen worden waargenomen en erkend, maar de nadruk ligt op de eenheid van de verschillende delen. Gezien vanuit het principe van Eenheid zijn verdelingen zoals verlies en winst, leven en dood te beschouwen als niets anders dan momenten in een proces van verandering, zoals beschreven in de Wet van Verandering en de Wet van Magie.


De Wet van Eeuwig Onvoltooid Zijn

Er kan nooit voltooiing of vervulling zijn in enig moment. Als dat wel zo zou zijn dan zou er geen verdere beweging zijn. Omdat ieder moment alles bevat wat nodig is voor dat moment, bevat ieder moment ook een leegheid, iets dat niet volbracht is, dat nodig is om tot het volgende moment te komen.

Ieder moment heeft iets dat ontbreekt en onvolledig is, en ieder moment heeft ook iets dat totaal en volledig aanwezig is. Wanneer iemand De Wet van Eeuwig Onvoltooid Zijn accepteert, zal de hebzucht opwekkende obsessie om verzadigd te willen zijn verdwijnen.
De Wet van Eerlijkheid

Eerlijk zijn betekent de dingen zien zoals ze zijn, zonder een poging te doen om - uit eigenbelang of uit angst - dat wat gezien wordt te veranderen.


De Wet van de Tao

De Wet van de Tao stelt de tijd voor als een scherm waarop alles wordt geprojecteerd en alle bewegingen op dit scherm zijn momenten in het Hier en Nu. Voor iedere entiteit die is afgestemd op de Tao komt de harmonie die in dit moment besloten ligt meer tot leven.


De Wet van Essentie

De Wet van Essentie stelt dat wat er is er is, en wat is wordt niet veranderd door enige mening of overtuiging hierover, maar is zoals het is, terwijl het is.

Deze Wet stelt dat handelingen en motieven die het grootste en het beste zijn, het meest omvattend en omsluitend, het meest toepasselijk en wezenlijk, leiden tot de Essentie, waarin alle dingen precies zo zijn zoals ze zijn, terwijl ze zijn. Essentie is de altijd veranderende waarheid die er is, er was, en er voor altijd zal zijn.

De Essentie is het 'is-zijn' van dat wat er gebeurt op ieder moment, ongeacht de tijdspanne die in dat moment besloten ligt. Het bewustzijn van dat wat 'is' staat gelijk aan volledig geluk en volledige samensmelting met God.


De Wet van Vacuüm

Alle materiële krachten van het universum hebben een afkeer van het vacuüm. Elke opening, leegte, blanco pagina, elk stil moment of veld van helderheid wordt door deze krachten haastig gevuld met beelden, geluiden, voorwerpen en gevoelens, vaak zonder iets te betekenen dat net zo waardevol is als de oorspronkelijke leegte.

Voor beweging is ruimte nodig. Wanneer alle ruimte gevuld is, ontstaat een dichtheid die verdere groei of beweging tegenhoudt. Door beetje bij beetje de onnodige en ongeschikte aspecten van een bepaalde levensstijl te reduceren, wordt de tijd, ruimte, atmosfeer en gelegenheid gecreëerd om op een meer solide basis te bewegen, aan te vullen, te groeien, te herstellen en te vervolmaken. Op deze manier creëert het vacuüm de ruimte om er alleen het hoogste en alleen het beste in onder te brengen, met de minste hoeveelheid energie en moeite.

Energieën laten een vacuüm achter dat andere energieën aantrekt. Wanneer entiteiten zich naar het licht bewegen, wanneer zij zich bewegen naar hogere spirituele dimensies en een hoger bewustzijnsniveau, dan creëren deze entiteiten een vacuüm dat andere entiteiten aantrekt om de leegte te vullen die achtergelaten wordt. Op deze manier - doordat een entiteit beweegt naar een hogere graad van bewustzijn - worden anderen ook aangetrokken in de richting van hoger bewustzijn.


De Wet van Samenwerking

De Wet van Samenwerking stelt dat wanneer er twee zijn die samen scheppend handelen, zij de kracht hebben van vier die individueel werken. Wanneer er drie zijn die samenwerken, dan hebben zij de kracht van negen. Wanneer er vier zijn die samenwerken, dan hebben zij de kracht van zestien. Honderdvierenveertig die in harmonie samenwerken, kunnen de wereld veranderen.

Wanneer een grote groep entiteiten gelooft in bepaalde beelden en onderling overeenkomt dat deze beelden waar en standvastig zijn, dan ligt in deze overeenstemming een kracht besloten die vele malen groter is dan de energie die dezelfde groep zou hebben wanneer individueel zou worden gewerkt. Wanneer een groep entiteiten een overeenkomstig beeld nastreeft, dan heeft dit beeld sterker de neiging zich te manifesteren en zichzelf in stand te houden.


De Wet van Verzoening

Verzoening is het vinden en bekrachtigen van overeenkomsten tussen van elkaar verschillende kwaliteiten, waardoor de verschillen bij elkaar worden gebracht. Door de overeenkomsten te accepteren en de verschillen te verkleinen, komt dat wat verschilt minder met elkaar in conflict en wordt dat wat verenigt versterkt.

Verzoening is het vinden van de overeenkomsten in dingen die normaliter worden gezien als gescheiden en in strijd met elkaar. Door de overeenkomsten te benadrukken en aan te moedigen verdwijnen de verschillen of krijgen ze de juiste plaats en proportie.

Het principe van verzoening geeft dingen die in conflict zijn de gelegenheid harmonieus met elkaar om te gaan.De Wet van Vrede

De Wet van Vrede stelt dat vrede van binnenuit komt en verwant is met overgave. Vreedzame overgave is echter onmogelijk aan iets dat verdeeld en gepolariseerd is, zonder dat daar een groter conflict uit voortkomt. Ieder compromis ten aanzien van krachten die verdelen in plaats van samenbrengen, die onderdrukken in plaats van bevrijden, die benadelen in plaats van voordeel geven, leidt onvermijdelijk tot een groter conflict.

De Wet van Vrede staat overgave alleen toe aan datgene dat volledige eendracht brengt, dat de ja's en nee's en andere tegenstellingen met elkaar verzoent. Vrede wordt niet alleen gevonden in harmonie, maar kan ook gevonden worden in conflict, wanneer dit conflict noodzakelijk is voor de harmonie en het welzijn van iedereen die hierbij betrokken is.

De Wet van Vrede geeft het inzicht dat innerlijke vrede bijdraagt aan harmonie in de buitenwereld. De innerlijke vrede groeit stapje voor stapje in dezelfde mate als waarin 'ja' en 'nee' worden
samengevoegd tot een 'misschien' - of 'jij' en 'ik' worden samengebracht in 'wij'. Iemand die innerlijke vrede kent, kan zelfs harmonie ervaren te midden van een conflict. Vanuit innerlijke vrede kunnen uitingen van woede door een vriendelijke reactie vaak tot bedaren worden gebracht.


De Wet van Rechtvaardigheid

Rechtvaardigheid is vergelijkbaar met de manier waarop een weegschaal in balans gehouden wordt. Wanneer iets een bepaald gewicht heeft in de ene schaal, dan wordt de balans bereikt door iets van hetzelfde gewicht in de andere schaal. Hoe zwaarder de schade is die iemand toebrengt aan een ander, des te zwaarder moet het gewicht in de andere schaal zijn om weer in balans te komen.
Dit heeft te maken met de Wet van Karma. Alle dingen komen op den duur in evenwicht. Degenen die een zwaar karma aantrekken, kunnen meewerken aan het oplossen van dit karma door de last te verlichten van iemand anders die schade heeft opgelopen door dit karma, of, als dit niet mogelijk is, door de last te verlichten van iemand die een vergelijkbare zware last draagt.

De Kosmische Wet van Evenwicht, Rechtvaardigheid en Karmische Verrekening is eenvoudigweg een zaak van maat en gewicht.De Wet van Gedachte

Er is een oude occulte wet die nuttig is om te begrijpen. Dit is de Wet van Gedachte die stelt dat energie de gedachte volgt. Degenen die energie willen activeren hoeven alleen maar hun gedachten te richten op het doel dat energie nodig heeft.


De Wet van Trilling

De Wet van Trilling stelt dat iedere trilling die wordt uitgezonden ten dienste van welzijn en dienstbaarheid, toeneemt in frequentie terwijl ze beweegt door de ruimte, totdat ze terugkeert naar haar oorsprong en de giften brengt van deze hogere frequenties.

Degenen die trillingen gebruiken uit eigenbelang voor lust, macht en hebzucht, trekken soortgelijke krachten aan. Zij zullen trillingen ontvangen die hun hele wezen afzwakken naar steeds lagere frequenties. Om toch op een bepaald peil te blijven is keer op keer een stimulans nodig in de vorm van steeds meer energie en trilling, zoals bij een verslaving.

Magnetisme, het onttrekken van energie, verlaagt het trillingsniveau terwijl straling, het verspreiden van energie, het trillingsniveau verhoogt. Wanneer entiteiten welzijn uitstralen, stijgt hun energie naar een hogere frequentie die welzijn teruggeeft. Wanneer entiteiten zelfzuchtige energieën oproepen, dan brengen deze energieën, net als een magneet, lagere trillingskrachten teweeg.


De Wet van Afzondering

Het is een goddelijke wet dat ieder persoon het recht heeft op de onschendbaarheid van zijn of haar persoonlijke levenssfeer. Het is tegen deze wet om inbreuk te maken op dit recht op individuele afzondering. Tot een dergelijke inbreuk behoren zaken zoals het lezen van iemands gedachten of het proberen iets te weten te komen over iemands motieven of gedachten betreffende het persoonlijke leven, zonder dat deze persoon hiervoor toestemming heeft gegeven.


De Wet van Veiligheid

Veiligheid biedt de basis van waaruit iemand ongehinderd een vorm van expressie kan kiezen die hem of haar het beste tot recht laat komen, zonder hierbij de veiligheid of expressie van anderen, die dezelfde rechten hebben, te verstoren.


De Wet van Goddelijke Manifestatie

De Wet van Goddelijke Manifestatie vereist van een manifesteerder dat hij of zij overtuigd is van het principe dat in alles wat nodig is voor iemands groei en verwezenlijking zal worden voorzien door het universum, tegen elke prijs waarvan een manifesteerder gelooft dat deze redelijk is. Maar de manifesteerder moet er wel van overtuigd zijn werkelijk het recht te hebben om de manifestatie te ontvangen voor de prijs of de inspanning die hij of zij eerlijk vindt. Wanneer het een waardig verzoek is, en wanneer op het moment van vragen de manifesteerder gelooft dat het verzoek is toegewezen, dan zal het ook komen.

Een waardig verzoek, uitgedrukt in gebed, verbeelding, ritueel of welke methode dan ook, kan alles zijn wat een ander geen schade brengt, maar nuttig is voor alle betrokkenen. Het is een win-win verhouding. Alles wat schade brengt aan een ander gedurende het proces of de uitkomst van manifestatie, is niet van goddelijke aard en zal belast zijn met een karmische schuld.


De Wet van Geloofwaardigheid

Geloofwaardigheid is het vermogen om erkenning te verdienen, te ontvangen en te accepteren voor alles wat je hebt gedaan en erkenning te weigeren voor alles wat je niet hebt gedaan.

Je geloofwaardigheid is de standaard waarmee anderen jou kunnen beoordelen om te bepalen hoe zij zich tot jou zullen verhouden.


De Wet van Gezag

Een ieder die ergens verantwoordelijk voor is, heeft hierover ook het gezag en afhankelijk van de mate waarin verantwoordelijkheid wordt genomen, kan gezag worden toegekend.

Degene die verantwoordelijk is voor het tot stand brengen van een bepaalde daad of een bepaald werk, heeft het gezag over dit werk en kan naar wens over dit werk beschikken of zich ervan ontdoen, wat samengaat met het al dan niet de verantwoordelijkheid houden hiervoor.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat degene die de verantwoordelijkheid voor een handeling kan accepteren de bevoegdheid heeft om deze handeling te initiëren en het verdere verloop ervan kan bepalen. Degene die gezag draagt moet de handeling kunnen rechtvaardigen en moet bereid zijn de aansprakelijkheid hiervoor op zich te nemen.

Er zijn veel entiteiten die gezag willen, maar die niet de verantwoordelijkheid accepteren die volgt uit het gezag dat ze zoeken. Zij willen zichzelf tot uitdrukking brengen en gezag hebben over hun eigen bestaan, maar ze willen ook de consequenties van hun daden vermijden. Je kunt niet beide hebben.


De Wet van Moed

Moedig zijn is het vermogen om niet alleen een gevaar onder ogen te zien, maar ook de nodige risico's te nemen om dit gevaar onschadelijk te maken. Angst verdwijnt wanneer actie wordt ondernomen. De mate van moed staat in verhouding tot de grootte van het gevaar, het risico en de angst die door een moedige actie onschadelijk worden gemaakt.


De Wet van Geld

Geld is niets anders dan een kunstmatig gecreëerd symbool dat gebruikt wordt als een vervangingsmiddel om energieën in op te slaan die zijn geleend, zijn verdiend, zijn uitgegeven, worden
opgeëist, worden uitgewisseld of eigendom zijn.

Om 'goed' geld te zijn, moet het geldsymbool door anderen in een gemeenschap worden aanvaard als vervanger van energieën of dingen van waarde waarvan zij afstand willen doen in ruil voor dit symbool. Iedere samenleving kan haar eigen geld en het gebruik ervan verder ontwikkelen.


De Wet van Armoede

De Wet van Armoede stelt dat in dezelfde mate waarin iemand zich onttrekt aan de eigen productiviteit en energie - in de hoop dat iemand anders deze productiviteit en energie in zijn plaats zal aanbieden - iemand armoede verdient en beleeft.

Een tweede aspect van armoede betreft degenen die productief en gevend zijn, maar die er niet in slagen op een passende manier hun beloning op te eisen en te nemen.

Een derde aspect van armoede betreft degenen die op een oneerlijke manier energie van een ander opeisen.

Een vierde aspect van armoede betreft degenen die hun zegeningen en energie verspillen op zodanige wijze dat ze uiteindelijk niets meer overhouden van hun tijd, geld, gezondheid, verstand of andere bezittingen.

Een vijfde aspect van armoede betreft degenen die zo gefixeerd raken op geld dat ze hun vrienden, gezondheid en kansen verliezen, omdat ze het belang van iets anders dan geld niet meer inzien. Dergelijke personen wijzen in een haastige reactie en met weinig inzicht in de situatie vaak kansen en andere personen af, waardoor ze een waardevolle vriendschap of bezit verliezen. Op dezelfde manier kunnen zij ook betrokken raken in situaties terwijl het beter zou zijn als zij deze zouden vermijden. Wie alles en iedereen maar accepteert, zal uiteindelijk lijden onder de overmaat aan overbodige zaken waarmee het leven gevuld is geraakt.

Een zesde aspect van armoede betreft degenen die hun aandacht zo sterk richten op een ding, dat ze er niet toe komen om te genieten van het gehele feestmaal dat het leven hen met al haar variatie en afwisseling biedt. Uiteindelijk mag er dan enorm veel verzameld zijn van het ene, maar is er nauwelijks iets verworven van al het andere.

Een zevende aspect van armoede betreft degenen die ervan overtuigd zijn dat ze vanwege het noodlot, voorbestemming of een 'karmische vloek' voorbestemd zijn te leven in armoede. Door deze overtuiging accepteren zij hun lijden en achten zij zichzelf onwaardig en niet in staat om iets van waarde te hebben in hun leven.

Een achtste aspect van armoede ontstaat door het collectieve, culturele karma. Dit betreft krachten van politieke, sociale, biologische en geofysische aard die invloed hebben op de massa, maar die gewoonlijk niet persoonlijk gericht zijn op het
getroffen individu.
Een negende aspect van armoede betreft degenen die worden aangevallen door psychische verwensingen van iemand anders of door hun eigen gevoel van schuld dat diep verborgen ligt in de onderbewuste geest, waardoor iemand wordt gehinderd datgene te verkrijgen dat vreugde geeft.

Het tiende aspect van armoede betreft degenen die van alles krijgen om hen gelukkig te maken, maar die niet hebben geleerd dat een vreugdevolle houding van binnenuit moet worden opgewekt, omdat anders geen enkele weldaad daarbuiten verlichting kan brengen.


De Wet van Gratie

De Wet van Gratie stelt dat ieder goddelijk wezen de Wet van Genade kan toepassen om iemand die iets misdaan heeft te vergeven, zodat het karma kan worden opgeheven. Maar een dergelijk vrijstellen van karma* behoort uitsluitend tot de bevoegdheid van het goddelijke. Ook al kunnen individuen vragen of smeken, zij hebben het recht niet om gratie, genade of vergeving op te eisen zolang een ander karmisch recht hen toekomt.


De Wet van de Vrije Wil

De Wet van de Vrije Wil stelt dat de goddelijke wil ieder wezen het recht verleent om het leven en de kwaliteiten die het gekregen heeft richting te geven en te ontwikkelen. Dit recht wordt verleend zolang hetzelfde recht van anderen niet wordt geschonden. Een recht dat de rechten van anderen uitsluit is anders dan goddelijk.


De Wet van Dharma

Dharma kan worden beschreven als het principe van de 'juiste handeling'. Hiermee wordt datgene bedoeld wat in universele zin juist is; dus datgene wat goed is voor alle betrokkenen.

Een handeling van een persoon, een groep, een natie of een cultuur is alleen goed wanneer iedereen - overeenkomstig hun behoeften en verdiensten - door deze handeling rechtvaardig is behandeld. Dharma brengt datgene teweeg wat je 'goed karma' of 'goede resultaten' zou kunnen noemen.


De Wet van Drama

Drama is de uiting van inspanning of strijd gedurende de periode dat een bepaalde daad (goed of fout) evolueert naar het resultaat ervan.

De Wet van Drama geeft het inzicht dat het uiterlijke resultaat van een handeling van minder belang is dan de innerlijke groei of achteruitgang van het karakter dat zich ontwikkelt gedurende inspanning of strijd.

De Wet van Drama is verwant aan de Wet van Karma (oorzaak en gevolg) en de Wet van Dharma (de juiste handeling).


De Wet van de Tienvoudige Opbrengst

De Wet van de Tienvoudige Opbrengst is het universele principe dat wanneer iets geschonken wordt voor een spiritueel doel, dit voor degene die schenkt een opbrengst geeft - in de vorm van gelijkwaardig geluk of fortuin - die minstens tien maal groter is dan wat de gift heeft gekost.

Deze Wet werkt vanuit het principe dat wanneer er een vacuüm is gecreeerd, dit vacuüm zal moeten worden gevuld. Wanneer een zaadje op een magische manier wordt geplant dan zal het vruchten opbrengen die groter zijn dan zijn oorspronkelijke gewicht en waarde.


De Wet van het Nieuwe Wezen

De Wet van het Nieuwe Wezen vermindert polariteiten en verzoent tegenstellingen. De Wet van het Nieuwe Wezen verzoent 'ja' en 'nee', juist en fout, goed en kwaad. Door deze wet worden de concepten van God en Satan verenigd in een harmonieus stelsel, volledig in overeenstemming met de Wet van Eenheid. Deze wet erkent de terugkeer van Lucifer naar het goddelijke - naar de bron van al het leven - en maakt dat de kracht van het kwaad niet meer bestaat in de wereld. Alleen de naklank, de herinnering en de angst voor het kwaad zijn er dan nog, maar ook deze zullen geleidelijk uit het bewustzijn verdwijnen.

Degenen die de Wet van het Nieuwe Wezen gestalte geven zijn degenen die boven het stoffelijke uit kunnen stijgen, die een nieuwe staat van zijn kunnen bereiken met een grotere vrijheid en energie waarmee zij een nieuwe wereld vorm kunnen geven, waarin alle vormen van bewustzijn verenigd zijn.*


De Wet van Magie

Magie creëert verandering. Materiële verandering komt tot stand door verandering van bewustzijn. Bewustzijn verandert als reactie op iets dat wordt voorvoeld of verwacht. Vanuit een bepaalde
verwachting handelen is het gevolg van verbeelding en voorbereiding of het gevolg van angsten en verlangens die gebaseerd zijn op feiten of verzinsels. Voorbereiding op verandering verandert het bewustzijn, en dat brengt materiële verandering teweeg.

De kwaliteit en de kwantiteit van de beschrijving en verbeelding, de intensiteit en de consistentie van de houding en handelingen, de verenigende of ontwrichtende energie van anderen, dit alles is van invloed op de richting en het verloop van de verandering. Iedere entiteit is in zekere mate, ten voor- of nadele, zowel onderworpen aan als meester over de Wet van Magie. De Wet van Magie is een uitbreiding op de Wet van Eenheid.


De Wet van Overeenstemming en Harmonie

De Wet van Overeenstemming en Harmonie stelt dat iedere poging om overeenstemming en harmonie af te dwingen door middel van misleiding of manipulatie slechts eerder gerealiseerde gebieden van overeenstemming en harmonie zal ontwrichten. Zelfs tussen de grootste vijanden kan een gebied van overeenstemming en harmonie worden ontdekt wanneer zij onderling overeenkomen om deze gebieden te ontdekken.

Voortdurend groeiende overeenstemming en harmonie ontstaan vanuit de wederzijdse intentie om meer gebieden van overeenkomst te willen ontdekken. Deze Wet is gebaseerd op het ontdekken van overeenstemming en harmonie in plaats van het afdwingen ervan.


De Wet van Genegenheid

Genegenheid is voor te stellen als een straal van liefde en adoratie die op een onderwerp, voorwerp of persoon gericht kan worden. Genegenheid houdt iemand innig, maar met open armen vast. Genegenheid koestert het verlangen dat ieder schepsel vrij is. Door anderen vrij te laten kunnen zij zich bevrijden van schuldgevoelens, remmingen, angsten en andere blokkades die hun schoonheid verbergen.

Genegenheid bezit niet en offert niets van zichzelf op, want het geeft zonder verwachting, zelfs zonder de verwachting dat het geven vreugde brengt. Zoals de zon moet schijnen om zon te zijn, zo moet liefde geven wanneer iemand liefhebbend is. Genegenheid kan niet worden gemanipuleerd of gestuurd omdat het enige doel ervan is om te geven. Zij kan ook niet in bezit worden genomen of worden gebruikt. Wanneer iemands hart open is, komt genegenheid naar binnen, neemt bezit van het hart en gebruikt het hart om de warmte van haar liefde te laten schijnen over de wereld.


De Wet van de Macro- en de Microkosmos

De Wet van de Macro- en Microkosmos is de eerste Wet van Oneindigheid. Deze wet geeft aan dat het geheel meer, minder of gelijk is aan de som van de delen, afhankelijk van de ordening van de delen. Binnen ieder levend ding, in alles wat bestaat, is iets dat een onderdeel is van het geheel. Het geheel is de combinatie van alle onderdelen, samengebracht in een bepaalde orde.

De Wet van de Macro- en Microkosmos kan worden begrepen als de verwantschap die de zee en de oceaan hebben met een dauwdruppel op het blaadje van een bloem.


De Wet van Vrijheid

Vrijheid biedt de ruimte om te groeien en zich te ontwikkelen, om te leren functioneren op een manier die anderen hun vrijheid en ruimte geeft om te groeien, met de bedoeling dat zij op hun beurt weer anderen vrij maken. Vrijheid is geen uiteindelijke staat van zijn, maar een zich steeds uitbreidende beweging van elkaar de ruimte geven om ruimte te geven aan anderen, om meer ruimte te creëren voor weer anderen, die nog moeten komen.

Vrijheid kan worden geholpen of gehinderd door wetten, bepalingen, omschrijvingen, voorschriften en grenzen. Universele wetten maken alles en iedereen vrij. Iedere wet die minder vrij maakt, is onderworpen aan de voorschriften van een hogere wet. Niemand is vrij totdat iedereen vrij is en iedereen elkaar bevrijdt.De Wet van Projectie

De Wet van Projectie stelt dat de relatie en de innerlijke gesprekken die iemand heeft met het eigen bewustzijn naar buiten komen in de vorm van levenservaringen. Dit is te vergelijken met een film waarin men zowel de camera als de projector in het eigen levensverhaal is. De film die projecteert, verbeeldt en gebeurtenissen creëert in iemands levensverhaal wordt opgeslagen in iemands bewustzijn. Deze film kan alleen van binnenuit worden veranderd.

Degenen die een wereldpremiere willen zien van nieuwe en vreugdevolle ervaringen in plaats van herhalingen van tragediën, ziekte en geweld, moeten zulke films, opvattingen of beelden niet toelaten in hun theater en weigeren ze te bewaren in hun opslagruimten. Degenen die dit materiaal wel toestaan, ervan genieten of het opzoeken, vullen beslist hun camera's hiermee, waardoor het uiteindelijk deel van het uiterlijke bestaan kan worden. Degenen die alleen de hoogste, helderste en beste gedachten, ideeën, woorden, ervaringen en beelden toestaan in hun studio, zullen films creeren en projecteren die een leven laten zien van vreugde en kunst.


De Wet van Voorspoed

De Wet van Voorspoed stelt dat iemand tot bloei komt in dezelfde mate als de vreugde waarmee hij of zij de voorspoed ervaart van zichzelf en van anderen. Voorspoed wordt ontkracht in dezelfde mate als waarin iemand zich schuldig voelt over het hebben van voorspoed, danwel jaloers of vijandig wordt door het ervaren van voorspoed bij anderen. De Wet van Voorspoed stelt dat wanneer een voorspoed heeft, iedereen voorspoed kan hebben.

De Wet van Voorspoed heeft een gunstige uitwerking op degenen waarvan de uitstraling, houding, dialoog, handelingen en gevoelens worden geassocieerd met vreugde, schoonheid, liefde en voorspoed. De Wet van Voorspoed heeft een remmende werking op degenen waarvan de uitstraling, houding, dialoog, handelingen en gevoelens worden geassocieerd met lelijkheid, zelfmedelijden, gezeur of jaloezie en vijandigheid gericht op henzelf, een ander, een groep, een ras of een klasse.

Degenen die spreken, voelen, denken en zich gedragen als arm en behoevend, moeten drie keer zoveel energie besteden om dezelfde voorspoed te bereiken als degenen die spreken, voelen, denken en zich gedragen alsof zij rijk en welvarend zijn. Een houding en manier van handelen die blijft steken in depressie leidt tot fysieke, spirituele, geestelijke, sociale en financiele neergang.

Degenen die welvarend gedrag in stand houden in een situatie van armoede horen in een dergelijke situatie niet thuis. Het zal niet worden toegestaan dat zij in deze oneigenlijke situatie blijven verkeren en zij zullen worden verplaatst naar een welvarende situatie waar dergelijk welvarend gedrag wel thuishoort.


De Wet van Enthousiasme

Wanneer een entiteit begint te stagneren begint zij ook het enthousiasme voor het leven te verliezen. Wanneer een entiteit verzadigd is geraakt van alle sensaties waarnaar zij verlangde en wanneer het leven een puur mechanisch, automatisch karakter krijgt, dan ontwikkelt zij zich niet verder en lijkt in niets meer te veranderen.

Iedere actie die een entiteit onderneemt gericht op het doen van nieuwe ontdekkingen in verband met het zelf, introduceert nieuwe energieën die de oude energieën verhelderen en die het enthousiasme verhogen.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het woord 'enthousiasme' betrekking heeft op goddelijke inspiratie*. Het is deze goddelijke inspiratie die de levenskracht versterkt. Wanneer een entiteit het enthousiasme begint te verliezen, stagneert ook zijn of haar leven wezenlijk. Naarmate de stilstand voortduurt zal de entiteit het beschermende aura rondom haar lichaam en psyche steeds meer beginnen te verliezen. Hierdoor begint de entiteit ook steeds meer de vitaliteit van het fysieke en spirituele lichaam te verliezen.

Wanneer vitaliteit verloren is gegaan vanwege stagnatie, verveling of het ontberen van persoonlijke en spirituele groei, is het verminderde aura van deze entiteit geneigd krachten aan te trekken die ziekte, ongeluk of het verder verzwakken van het spirituele en fysieke lichaam tot gevolg hebben. Dit wordt uiteindelijk een uitnodiging voor de hogere krachten, de zogenaamde Lords of Karma, om de entiteit uit deze dimensie te verwijderen.

De Wet van Enthousiasme geeft het inzicht dat iedere entiteit vervuld kan raken van goddelijke inspiratie die gebruikt kan worden om uitdrukking te geven aan dat wat goddelijk is. Zij die enthousiasme gebruiken voor destructieve doelen zullen een wervelwind van verwoestingen teweeg brengen, zowel op het eigen niveau als op vele andere niveaus.


De Wet van Realiteit

Realiteit wordt gemeten en afgebakend door empirische formules die zijn opgesteld in relatie tot dimensie. Wanneer een object kan worden gezien, gehoord, gemeten of gevoeld, wordt van dit object gezegd dat het realiteit heeft. Dit is een meetbaar idee, iets in de dimensie van tijd, maar ook in de dimensie van energie en in de dimensie van vorm.


De Wet van Actualiteit

Actualiteit is een geheel ander begrip dan realiteit. Actualiteit bestaat in de gedachten, maar niet noodzakelijkerwijs in materiële vorm. Actualiteit hoeft geen vorm of dimensie te hebben. Het is wat wordt geloofd.


Newton's Wetten van Beweging

1. Lichamen van vaste stof veranderen hun beweging niet, tenzij er krachten op deze lichamen worden uitgeoefend. Een lichaam dat in rust is, blijft in rust en een lichaam dat in beweging is, blijft bewegen in dezelfde richting en met dezelfde snelheid, tenzij een andere kracht wordt uitgeoefend op dit lichaam.

2. De tweede wet bestaat uit twee delen:
A. Wanneer verschillende krachten worden uitgeoefend op een vrij lichaam, dan verandert het moment (de voortstuwende kracht) van dit lichaam evenredig met de krachten die worden uitgeoefend.
B. De verandering in richting van het moment heeft dezelfde richting als de kracht die de verandering veroorzaakt.

3. De derde wet stelt dat een actie gelijk is aan de reactie. Hiermee wordt bedoeld dat iedere actie een gelijke en tegenovergestelde reactie veroorzaakt.


Vico's Wet van Recursie

Recursie betekent terugkomen, terugkeren naar het eigen begin, cyclisch zijn.

Recursie is de pure vorm van reflectie. Het is het terugkeren of terugbrengen van het bewustzijn naar zichzelf.


De Wet van Thermodynamica

en lichaam dat meer warmte of energie heeft, kan warmte of energie overbrengen op een lichaam dat minder energie of warmte heeft. Maar een lichaam dat minder energie of warmte heeft, kan geen warmte of energie overbrengen op het lichaam dat meer heeft, tenzij het lichaam dat minder heeft hier voldoende energie voor gebruikt.De Archetypische Wet

De Archetypische Wet dient als model en raamwerk voor de weergave van de andere wetten. De eerste Archetypische Wet wordt weergegeven als de Wet van Een. De tweede als de Wet van Twee, de derde als de Wet van Drie. Deze duidelijke verdeling is eindeloos, zolang de Wet van Beschrijving van kracht is.

Concepten, situaties, nummers, vormen en persoonlijkheden die dienen als patronen voor anderen om te volgen, zijn archetypen. Voorbeelden hiervan zijn de piramide die een archetype was voor de hiërarchische systemen en de dierenriem die het archetype voor de Nieuwe Wereld zal zijn.


De Wet van Beschrijving

Een beschrijving doet dienst als gereedschap voor creatieve doelen, vergelijkbaar met de kwast van een schilder, of de beitel van een beeldhouwer. Beschrijving kerft beelden uit, schept grenzen, maakt vormen, maakt beperkingen en begrenzingen, en creëert ook de ideeën die deze grenzen verruimen om beperkingen op te heffen.

De Wet van Beschrijving kent geen moraal. Een beschrijving is in staat alles te creëren voor ieder wezen. Dit houdt verband met de Wet van Magie, in die zin dat alles wat is beschreven manifest zal worden op de manier zoals wordt gedicteerd door de beschrijving. De aard van de manifestatie hangt af van de intensiteit van de betrokken verenigende of ontwrichtende energieën.


De Wet van Aansprakelijkheid

De Wet van Aansprakelijkheid stelt dat iemand aansprakelijk wordt gesteld voor het gebruiken, misbruiken of verwaarlozen van de rechten die iemand heeft.

Wanneer iemand duidelijk een fout heeft gemaakt, dan is het zelden een goede oplossing van deze persoon een zondebok te maken, want de belangrijkste reden om de oorzaak van een ongeluk te vinden, is het voorkomen van een herhaling.


De Wet van Verantwoordelijkheid

De Wet van Verantwoordelijkheid stelt dat een of meerdere entiteiten die werken op een manier die beantwoordt aan de behoeften van velen, energie van hen ontvangen. Iemand die het vermogen heeft om te reageren op de behoeften van anderen, mag energie ontvangen van al degenen die op zijn of haar reactie wachten.

Dit heeft te maken met de Wet van Samenwerking, maar het is toch iets anders, omdat een entiteit die in hoge mate reageert ten dienste van anderen, de kracht kan hebben van 144 entiteiten die hun energie eenvoudigweg voor hun eigen voordeel gebruiken.


De Wet of het Principe van Doordringing

De Wet of het Principe van Doordringing stelt dat alles waar met grote aandacht en met een hoge kwaliteit van bewustzijn naar wordt gekeken, doordringt tot in het hart, en vervolgens uitstraalt over het gehele bewustzijn.


De Wet van Uitbreiding of Opname

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat iets kan worden opgenomen of uitgebreid wanneer de definitie en beschrijving van een situatie of onderdeel wordt uitgebreid met de bedoeling iets anders te kunnen opnemen. De Wet van Uitbreiding is in die hoedanigheid oneindig, zolang er meer kan worden opgenomen door iets opnieuw te beschrijven.

Degenen die de Wet van Uitbreiding begrijpen, begrijpen ook dat zij meer zijn dan een lichaam, meer dan een naam, meer dan een sociaal wezen, meer dan een leven vol actie, meer dan een spil van een gemeenschap, meer dan een toeschouwer en iemand die bekeken wordt, meer dan een symbool voor de mensheid, meer dan het bewustzijn van de aarde en het zonnestelsel, meer dan de begrenzingen van de vorm. Zij begrijpen dat ze alles zijn wat is, en alles wat er mogelijkerwijs kan zijn.

Degenen die in plaats van de Wet van Uitbreiding uitgaan van de Wet van Uitsluiting of Inkrimping beschrijven zichzelf als iets dat minder is dan alles wat er is. Zij beschrijven zichzelf daarmee als een eindeloze reeks van 'wel dit maar niet dat', totdat zij bijna niets meer zijn in een universum van overweldigende krachten. Wees bedacht op dit principe van uitsluiting, en laat het je niet gebeuren dat je jezelf buitensluit van al het andere, waardoor je steeds dieper wegzinkt in eenzaamheid, zoals in een bodemloze put.*


De Wet van Suggestie

De Wet van Suggestie stelt dat een bewering of suggestie een invloed en uitwerking heeft die verwant is met de werking van de Wet van Beschrijving. Wanneer een suggestie doordringt tot verschillende niveaus van bewustzijn, tijdens verschillende momenten van expressie en tijdens verschillende ervaringen, dan heeft een dergelijke suggestie een enorme uitwerking op de eigen psyche of op die van iemand anders.

Kosmisch Bewustijn geeft het inzicht dat wanneer aan een ander wezen een genezing wordt gegegeven, de genezer een suggestie geeft. Wanneer een genezing wordt gegeven aan entiteiten die het moeilijk vinden een tijdelijke of permanente genezing te accepteren, dan kan bijvoorbeeld worden gezegd:

"Deze genezing is goed voor een bepaald aantal maanden. Daarna zijn er andere krachten binnen jouw psyche die de genezing overnemen, die in staat zijn de genezing voort te zetten."

Een dergelijke suggestie kan, gezien de Wet van Suggestie, op deze entiteiten een goede uitwerking hebben.


De Wet van Stilte

De Wet of het Principe van Stilte is datgene dat ons de ruimte, vrede en tijd geeft om op kracht te komen, om uit te rusten van het rumoer en de ruis in de buitenwereld. Stilte wordt gevonden in de ziel en beperkt zich niet tot geluid, maar heeft ook te maken met rust in de zin van beweging, emoties en gevoelens. Stilte kan ook bestaan temidden van chaos, op ieder moment waarin chaos wordt ervaren vanuit weerstandsloosheid.


De Wet van het Onderbewustzijn

Het onderbewustzijn is niet in staat onderscheid te maken tussen feit en fictie. Wanneer het er van overtuigd is dat een verkeerde veronderstelling waar is, dan zal het hiernaar handelen. Wanneer het onderbewustzijn er van overtuigd is dat een hete kool koud is, zal het zich er niet aan branden. Wanneer het denkt dat een stuk ijs gloeiend heet is, zal het zich er aan branden.

Wanneer het onderbewustzijn er van overtuigd is dat je een mislukking bent, zal het ervoor zorgen dat je mislukt. Wanneer het onderbewustzijn tegenstrijdige informatie ontvangt, zal het tegenstrijdige resultaten produceren. Wanneer het onderbewustzijn er van overtuigd is dat je grote en bijna onmogelijke prestaties kunt leveren, dan zal het er voor zorgen dat deze dingen gebeuren. Het is werkelijk zoals de 'Geest in de fles' die je wensen laat uitkomen volgens de 'opdrachten' die je geeft tijdens de intieme gesprekken die je met jezelf voert.


De Wet van Geluk

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat geluk niet wordt bepaald door wie je bent, wat je doet of wat je hebt, maar door de manier waarop je voelt wie je bent, wat je doet en wat je hebt.De Wet van Paradox

De Wet van Paradox beschrijft de beweging van energieen in vier dimensies tegelijkertijd. De Wet van Paradox combineert de Wet van Oorzaak en Gevolg met de Wet van Inertie en Beweging*, De Wet van de Macro- en Microkosmos en de Wet van Trilling. De Wet van Paradox geeft aan dat een bepaalde handeling invloed heeft op zeer veel verschillende niveaus.

Op een-dimensionaal niveau kan de Wet van Parodox worden uitgelegd door de zowel aandacht als datgene waar aandacht op wordt gericht te zien als energie. Wanneer de aandacht (energie) op iets (energie) wordt gericht dan komen deze energieën bij elkaar in een bepaald punt. Dit punt is eendimensionaal, maar heeft een meerdimensionale relatie met de omgeving waarin het wordt waargenomen. Deze relatie wordt beschreven door de Wet van Relativiteit en is vanuit ieder standpunt verschillend - en breidt zich uit van de microkosmos tot de macrokosmos. Het bij elkaar komen van energieën resulteert in veranderde energieën die bewegen in nieuwe richtingen zoals beschreven in de Wet van Inertie en De Wetten van Beweging. Vanwege dit geheel van krachen en beschrijvingen bewegen entiteiten in verschillende richtingen en dimensies op micro- en macrokosmische niveaus, en alle gebieden daartussen.

De Wet van Paradox op tweedimensionaal niveau kan worden gezien als een vlak van stromend water waarin een steen wordt geworpen. De energie van de steen veroorzaakt rimpelingen in het water, die door de energie van het stromende water worden meegevoerd.

Op driedimensionaal niveau kan deze steen worden gezien als een zwevend element in een kubus dat energie uitstraalt in alle richtingen. De steen wordt niet in het water geworpen, maar vibreert uit zichzelf en deze trilling kan worden gevoeld op alle plaatsen in de kubus.

Op vierdimensionaal niveau kan de Wet van Parodox worden uitgelegd als een moment waarop alles op verschillende plaatsen en trillingniveaus tegelijkertijd gebeurt. Dit is voor te stellen als een rinkelende bel, die ieder energiedeeltje in zijn omgeving laat bewegen op hetzelfde moment.

De Wet van Paradox beschrijft datgene dat tegelijkertijd doordringt tot zulke hoge vibraties en zulke dichte trillingniveaus, dat de gehele omgeving erdoor tot leven lijkt te komen. Dat wat gezegd kan worden over een niveau kan ook waar zijn op een ander niveau, maar kan ook niet waar lijken te zijn.


De Wet van Relativiteit

De Wet van Relativiteit geeft aan dat de relatie die de dingen hebben afhankelijk is van het standpunt van waaruit ze worden gezien.

Een voorbeeld:

Naarmate de ervaring zich uitbreidt, groeit het bewustzijn en het verlangen om meer te begrijpen en begint men door te dringen in de aard van de krachten die buiten de eigen controle en het eigen begrip liggen. Wanneer dit gebeurt, begint de kwaliteit van de rede, de rationele benadering, zich te ontwikkelen.
Gedurende deze ontwikkeling ontstaat dat aspect van het bewustzijn dat ernaar verlangt de dingen te ordenen en te classificeren in hun historisch verband. Het bewustzijn begint de dingen te zien in de orde van oorzaak en gevolg, in de orde van tegenstelling en verwantschap met elkaar, en in de orde van relatieve plaats en verhouding. Op dat moment begint het bewustzijn te observeren vanuit een bepaald standpunt, en dit bepaalde standpunt brengt een observatie en een begrip teweeg van de aard van externe krachten. De observatie en het begrip is dus eigen aan een bepaald standpunt. De Wet van Relativiteit zegt niets anders dan dat het verband tussen de dingen wordt begrepen vanuit een bepaald gezichtspunt. Wanneer een standpunt verandert, verandert ook de relatieve verwantschap van de dingen.
Een trein die beweegt met een bepaalde snelheid ten opzichte van een persoon die langs de spoorbaan staat, heeft op een bepaalde manier een andere snelheid ten opzichte van een trein die voorbijkomt vanuit de andere richting, en heeft ook een andere snelheid ten opzichte van een auto die in dezelfde richting rijdt.
Het relatieve standpunt van iemand die een olifant van voren ziet, is anders dan die van iemand die vanuit een vliegtuig naar de olifant kijkt, of van diegene die van onderen kijkt, of van achteren.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat iedere observatie vanuit een bepaald standpunt relatief is en accuraat, maar toch zullen de beschrijvingen vanuit verschillende standpunten totaal verschillend zijn.De Wet van Invloed

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat de toekomst nooit vastligt. De toekomst is afhankelijk van wat er gebeurt op dit moment, en een verandering in bewustzijn op dit moment zal een verandering in toekomstige ervaringen teweegbrengen.
Dit heeft te maken met de Wet van Invloed die stelt dat een kleine hoeveelheid energie die op het juiste moment wordt aangewend om het verloop van gebeurtenissen in het heden te veranderen, bergen kan verzetten in de toekomst.


De Wet van Seks

De Wet van Seks stelt dat alle dingen zichzelf in balans brengen mits zij worden overgelaten aan de leidraad en de krachten van de Universele Wet en wanneer ze niet worden beïnvloed door het verstand of een bewuste controle. Wanneer een entiteit bijvoorbeeld eenvoudig gelukkig kan zijn met wie hij of zij is, dan worden de kansen op uitwisseling tussen beide seksen enorm vergroot.

Wanneer de mogelijkheden groter zijn, dan wordt het belang van de seksuele daad zelf verminderd. Wanneer de mogelijkheden minimaal zijn en het steeds moeilijker wordt voor een entiteit om contact te hebben met iemand van de andere sekse, dan wordt het belang van de seksuele daad vergroot. Dat is de aard van het dilemma dat bekend staat als seks.

De normale manier om dit dilemma op te lossen is door middel van fantasie. Er zijn entiteiten die de ervaring hebben dat wanneer ze minder gepolariseerd willen zijn in hun mannelijke of vrouwelijke eigenschappen, ze eenvoudig samen kunnen komen met een ander om te depolariseren door zichzelf te delen met de ander.

Dit soort relaties evolueert in het algemeen naar het punt waarop het voor entiteiten niet langer nodig is zich te verbinden door middel van de seksuele daad en zo de polariteiten in zichzelf te ontspannen; zij komen eenvoudig bij elkaar in hechte communicatie en kunnen op deze manier eigenschappen en energieën uitwisselen, en in balans komen met de algemene situatie en omstandigheden van elkaar.

Wanneer dergelijke heldere relaties met de andere sekse of nabije entiteiten niet volledig worden ervaren door entiteiten, dan beginnen zij zichzelf alleen en gescheiden te voelen. Hierdoor raken ze gepolariseerd in het mannenlijke of vrouwelijke bewustzijnsgebied en gaan ze op zoek naar de depolarisatie die bekend staat als seksuele betrekkingen of seksuele uitwisseling - of dit nu het niveau van geslachtsgemeenschap bereikt of niet.
Dit is de normale manier van doen van- en in harmonie met de Universele Krachten.

De Wet van Seks zegt dat alle dingen zichzelf in balans brengen mits zij worden overgelaten aan de leidraad en de krachten van de Universele Wet en wanneer ze niet worden beïnvloed door het verstand of een bewuste controle. Alle krachten brengen zichzelf in balans, maar wanneer krachten van universele proportie worden aangestuurd door idealen, verlangens, morele systemen, culturen en gevoelens dan worden deze krachten door middel van mannelijke en vrouwelijke principes verbeeld en tot leven gebracht.

Het fysieke universum als een materiële realiteit is geschapen, onderhouden en in stand gehouden gedurende duizenden, miljoenen en miljarden jaren door mannelijke en vrouwelijke principes. Deze krachten zijn van elkaar gescheiden geweest alsof er een muur tussen ze in stond en ze hebben elkaar overheerst, onderzocht en bekeken - om uiteindelijk de verzoening tussen beide krachten te kunnen laten plaatsvinden.

Het opheffen van de polariteit tussen het mannelijke en vrouwelijke principe - de verzoening tussen 'ja' en 'nee' - transformeert het materiële niveau tot een niveau van geestelijke ervaring, waarop de geest de materie bestuurt.

Op dit moment beginnen deze krachten zich te verzoenen. Om een verzoening tussen mannelijke en vrouwelijke krachten te laten plaatsvinden moet er een samenkomen zijn - een seksuele uitwisseling tussen de krachten - waardoor de gevoelens van verschil minder van betekenis beginnen te worden en beginnen te verschuiven, zich kneden en samenmengen in een mix van mannelijke en vrouwelijke krachten waarin de scheiding niet duidelijk meer is.

Dit gebeurt op het menselijke niveau op dit vlak op dit moment. Er zijn nog steeds veel entiteiten die vasthouden aan hun mannelijke of vrouwelijke imago vanwege de betekenis die dit gepolariseerde beeld hun kan geven ten opzichte van de andere sekse .

Entiteiten met extreme mannelijke of vrouwelijke imago's zijn in het algemeen niet erg gelukkig in termen van hun seksuele ervaringen met anderen omdat hun imago hen niet toestaat om te mengen met de andere sekse. Hierdoor zouden zij immers iets van hun seksuele potentie verliezen.

De Wet van Oorzaak en Gevolg

Wanneer een individu, een entiteit, een trilling of een kracht persoonlijke groei en verwezenlijking in gang zet door zichzelf vanuit wilskracht en creatieve energie uit te drukken, dan komt er een moment waarop deze kracht zal merken dat zijn expressie en energie worden gehinderd, waardoor hij zich bewust wordt van tegenwerkende krachten. Dit is het begin van de ervaring van de Wet van Oorzaak en Gevolg.De Wet van Goddelijke Verkondiging

De Wet van Goddelijke Verkondiging stelt dat het vermogen dat een individu heeft om namens een goddelijke kracht te spreken, in directe verhouding staat tot het vermogen van dit individu om minder namens zichzelf te spreken.

Wanneer men leert om te spreken, te verkondigen of iets uit te drukken als een goddelijk wezen en vermijdt te spreken als een op zichzelf gericht wezen, dan - op zulke momenten - beheerst men de taal van het goddelijke.


De Wet van Aantrekking

De Wet van Aantrekking stelt dat gelijke dingen elkaar aantrekken. In deze tijd (de Nieuwe Tijd) trekken tegenstellingen elkaar niet langer aan. In plaats daarvan trek je aan wat je bent. Wanneer je oprecht bent, trek je hetzelfde aan. Dit geldt voor alles. Zoals je zelf bent, zo is datgene wat je aantrekt.


De Wet van Kans

Een kans ontstaat wanneer vanuit de Wet van Magie iets op gang is gebracht dat niet in harmonie is met de Wet van Eenheid. De Wet van Dankbaarheid brengt evenwicht en rechtvaardigheid in situaties waar de Wet van Kans betrekking op heeft.*
De Wet van Chaos en de Wet van Orde

De Wet van Chaos stelt dat er chaos is wanneer het observerende bewustzijn dat wat is niet kan accepteren. De Wet van Orde stelt dat er orde is wanneer het observerende bewustzijn dat wat isaccepteert, ook al lijkt het chaotisch.


De Wet van Overeenkomst

Een oude Hermetische stelling zegt: "Zo boven, zo beneden." In vroegere tijden werd deze Wet van Overeenkomst duidelijk begrepen omdat men nog niet werd overspoeld met gedachten, woorden en ideeën zoals in deze tijd. In vroegere tijden verwees deze zin naar een duidelijke en betekenisvolle ervaring.
Toen er nog weinig woorden werden gebruikt en de woorden nog eenvoudig waren, wisten entiteiten hoe ze voorbij deze woorden konden kijken naar de betekenissen. De woorden stonden halverwege de zoeker en dat wat gezocht werd. De woorden waren als richtingaanwijzers die wezen in de richting van een bepaalde stad, maar waren niet de eindbestemming voor de vragensteller. Dit in tegenstelling tot de huidige tijd waarin een vraag wordt gesteld en met woorden wordt geantwoord, maar waar de geest niet verder kijkt dan naar het woord dat als antwoord werd gegeven.

Voor de huidige tijd zal Kosmisch Bewustzijn uitwijden over de werkelijke betekenis van deze Wet van Overeenkomst: "Zo boven, zo beneden." Zoals het binnen is, zo is er ook een overeenkomstige handeling daarbuiten. Zoals het in het verleden is*, zo zal er ook een overeenkomstige handeling in het heden en in de toekomst zijn. De overeenkomsten zijn echter niet exact, maar vervormd, zoals de reflectie in een spiegel waarvan het oppervlak niet perfect glad is.

Zoals de cyclus van een bepaald niveau overeenkomt met de cyclus op een ander niveau**, zo hebben de zielen van een entiteit overeenkomst met de zielen van de mensheid, die de cellen vormen van het lichaam van Kosmisch Bewustzijn.
De Wet van Energie Uitwisseling

De Wet van Energie Uitwisseling stelt dat energie in stromingen beweegt als water of elektriciteit, en kan worden afgetapt om elders te worden gebruikt. Energie kan worden geruild voor andere energieën, of het kan worden opgeslagen in reservoirs zoals flessen, voedsel, batterijen, aantekeningen, ideeën, lichamen, eigenschappen, woorden, geld, contracten, regelingen, vriendschappen, banken, tuinen, muziek, titels, talenten en alle andere gebieden van bewustzijn - om te worden gebruikt of geruild op een andere plaats of een andere tijd.

Een overdaad aan energie in een reservoir dat daar niet op berekend is creëert hitte, wrijving, woede, koorts, huiduitslag, uitbarstingen, verbranding, onbezonnen gedrag, een kortsluiting of een explosieve situatie. Reservoirs kunnen variëren in aard, doel, duurzaamheid, betrouwbaarheid, bruikbaarheid en aanpassingsvermogen. Ze kunnen energie lekken, verliezen, gebruiken, transformeren, verspreiden, absorberen of afzwakken.

Reservoirs kunnen energie aan anderen geven, van anderen nemen, opslaan of weigeren, maar energie in beweging dient om weer andere energie te laten bewegen. Energiestromingen zijn levend, terwijl opgeslagen energie dood is totdat het weer gaat bewegen. Een klein beetje energie kan, mits met zorg geplaatst, verbonden worden met sterkere energieën op zo'n manier dat hele menigten kunnen worden gevoed, gekleed en gehuisvest. Op die manier kunnen met minimale moeite voor iedereen hele beschavingen naar een hoger energieniveau worden gebracht .


De Wet van Duur en Concentatie

Deze tekst is een passage uit een genezing.

Je bent in staat bent om te kijken naar je gezondheid en je gezondheid te zien zoals zij is. Vervolgens kun je je gezondheid zien veranderen op weg naar verbetering, meer overeenkomstig je ideaal. Zoals je jezelf visualiseert, zo ben je. Dit is een zaak van hoe lang en hoe intens je jezelf ziet, en met welke visie. Hoe langer en intenser je visualiseert (duur en concentratie), des te meer zal deze nieuwe visualisatie werkelijke vorm krijgen.

Wanneer je probeert te ontdekken wie je bent, en van daaruit andere beelden van jezelf begint te ontdekken, dan zal je veranderen. Het is nodig om eerst jezelf te zien zoals je bent, want anders weet je niet van waaruit je verandert en waarnaar toe. Denk niet teveel in termen van worden, maar in termen van zijn; want wanneer je je iets voorstelt, dan verbeeld je dit het beste door datgene te zijn.


De Wet van Herkenning

Er is een neiging om te bewegen naar datgene waar men zich in herkent, ongeacht de positieve of negatieve aard hiervan. De mate van aantrekking is afhankelijk van de mate en intensiteit van herkenning.


De Wet van Informatie

Alle informatie is energie en draagt energie. Alle energie is informatie en draagt informatie. Wanneer dit begrepen wordt, verklaart deze wet de principes van het paranormale.De Wet van Bevrijding van Karma

Bevrijding van Karma is een vrije gift. Het is geen verdienste en kan niet worden verdiend. Het wordt geschonken onder omstandigheden van pure overgave aan God - en niet door werk of karma - zodat iedereen er zich op kan verheugen.


De Wet van Motivatie

Entiteiten voor wie motivatie zowel het middel als het doel is, zullen ontdekken dat de Wet van Dankbaarheid* eerder en in grotere overvloed de beloning brengt voor de energie die zij hebben gegeven.


De Wet van Uitbeelding

De Wet van Uitbeelding stelt dat iedere handeling die op een bepaalde manier wordt uitgebeeld, overeenkomstig de kracht en de energie waarmee de uitbeelding tot stand kwam, in stand wordt gehouden en gecultiveerd. Wanneer iets herhaaldelijk op een bepaalde manier wordt uitgebeeld kan het 'echte' karakter van degene die uitbeeldt zodanig worden gevormd dat het de eigenschappen van het uitgebeelde gaat uitdragen en uitstralen - en alle daarbij horende gevoelens, gedragingen en manieren van uitdrukken gaat overnemen.

De Wet van Afbeelding stelt dat waneer een manier van doen, een rol of een karakteristiek veelvuldig wordt gebruikt en goed wordt beheerst, deze gemakkelijk degene die ze gebruikt kan gaan overheersen en, als een gewoonte, deze persoon of persoonlijkheid kan gaan gebruiken.
Het gedragspatroon of karakteristiek kan zichzelf versterken als stelsel van overtuigingen totdat een gehele levenstijl en filosofie is opgebouwd rondom een rol die ooit begon als slechts een spel, een uitbeelding of beperking* van iets of iemand die dit beeld belichaamde.


De Wet van Relatie

De Wet van Relatie zegt dat partners en partijen net als onderdelen en stelsels in een mechanisch systeem een relatie met elkaar hebben, op afstand of dichtbij. Een hechte relatie vormt een systeem dat vereist dat de de wielen en raderen werkzaam zijn opgesteld: naven, assen, hefbomen en ankerpunten moeten allemaal een functionele, veilige en afgesproken plaats hebben.

De drijvende kracht moet worden afgeleid van een gemeenschappelijke of geschikte energiebron. Iedere vernieuwing, iedere nieuwe activiteit of ordening binnen het systeem moet worden opgemerkt, erkent en besproken. Er moeten afspraken worden gemaakt over hoe de relatie kan worden aangepast aan veranderingen- en of veranderingen binnen de relatie zijn toegestaan of worden geweigerd.

Ieder onderdeel of elke partner die lijdt onder overmatige druk, pijn of wrijving ten gevolge van een bepaalde opstelling moet leren om te piepen en te kreunen, totdat tevredenheid is bereikt voor iedere partij binnen het systeem. Zelfs het meest verfijnde mechanische systeem produceert wrijving, gruis, vuil, en warmte en zal zonder olie knarsend en piepend tot stilstand komen. Op dezelfde manier heeft ook een hechte relatie regelmatig heldere communicatie nodig om soepel te kunnen functioneren.


De Wet van Werkelijkheid

Zoals het binnenste van een ui wordt omgeven door verschillende schillen, zo worden ook werkelijkheden omgeven door verschillende lagen van beschrijving. De ene beschrijving wordt omsloten door een andere, die weer wordt omhuld door nog een andere beschrijving, enzovoort.

Een werkelijkheid lijkt realiteit te zijn doordat het wordt omringd door een geheel van beschrijvingen. Een beschrijving - van welke aard dan ook - die de werkelijkheid wil veranderen moet iedere laag van een werkelijkheid aanraken en erin doordringen, totdat iedere laag is doordrongen van de nieuwe beschrijving. Tegen die tijd zal de werkelijkheid ingrijpend veranderd zijn.De Wet van Substitutie

Een deel kan het geheel aanduiden, een oorzaak kan een gevolg aanduiden en een eigenschap kan een soort aanduiden - en vice versa.

Ieder object kan vervangen worden door het concept en ieder concept kan vervangen worden door het object. Concepten, gebeurtenissen of objecten die andere concepten, gebeurtenissen of objecten vervangen kunnen de manier veranderen waarop dat wat vervangen is zich voordoet. Iedere handeling die gericht is op dat wat vervangen is, kan een effect hebben op de rest.


De Wet van het Universum

Entiteiten verdienen de gaven die ze hebben en ze ontwikkelen zich door te gebruiken wat zich aandient. Wie werkelijk op zoek is naar wonderbaarlijke ervaringen, zal zijn of haar energie, tijd en leven moeten wijden aan dit doel.


De Wet van Verandering

Er is een rechtmatigheid die alle dingen bestuurt, en niets ongewijzigd laat. Van alles wat je ziet, doet ervaart of weet, kun je met absolute zekerheid zeggen: "Ook dit zal voorbijgaan."


Alle Universele Wetten in een boek

De Universele Wetten van Kosmisch Bewustzijn is in 2007 voor het eerst als boek verschenen in een prachtig verzorgde, gebonden uitgave met een verhelderende inleiding over kosmisch bewustzijn, wat kosmische wetten precies zijn en wat ze voor ons kunnen betekenen. Het is een mooi geschenk van blijvende waarde, voor jezelf of iemand om wie je geeft. Sinds 2017 is het boek ook beschikbaar als een handzame paperback.

Het boek is in iedere boekhandel te verkrijgen. En natuurlijk ook online te bestellen.

Vandaag voor jou geselecteerd

Iedere keer als je deze pagina bezoekt laat deze website een van de vele teksten uit het boek zien.

De Wet van Een

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat alles Een is. Alles berust op deze Wet van Een. Alle zielen zijn cellen in het lichaam van hetzelfde bewustzijn en wanneer dit wordt begrepen, is er geen reden voor enig wezen om te worstelen of te wedijveren. Een dergelijke strijd zou lijken op het vechten van het ene lichaamsdeel met het andere en een lichaam als geheel is dan in oorlog met zichzelf. Door het begrijpen van de Wet van Een kun je in vrede zijn te midden van alles wat er in het universum is.

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degenen die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degenen die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het universum een geheel is. Wanneer het universum als een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Kernachtige spirituele overwegingen

De Universele Wetten van Kosmisch Bewustzijn reiken de lezer inspirerende inzichten aan die uitleg geven over een groot aantal universele wetmatigheden die in ons leven werkzaam zijn. Deze kernachtige, spirituele overwegingen benadrukken dat wij deel uitmaken van een universum dat in essentie één levend en scheppend bewustzijn is. Verbondenheid met dit universum stelt ons in staat de wijsheid in onszelf te ontwikkelen en vooral liefde en respect te ervaren voor alles wat leeft.

Niet eerder is een zo grote hoeveelheid universele wetten verzameld in één boek. Talloze onderwerpen worden geplaatst in het inspirerende licht van de Nieuwe Tijd, die hierdoor verrassend helder en concreet wordt. Dit boek komt tegemoet aan een groeiende behoefte aan accurate formuleringen van hogere wetten die vrijheid en groter bewustzijn brengen.